Skip to content

Misja i cele

 • Zwiększanie wszechstronnej, profesjonalnej pomocy dzieciom i osobom dorosłym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom.
 • Podnoszenie poziomu dostępności właściwej opieki w placówkach opiekuńczo-mieszkalnych dla osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich opiekunów, co jest niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania.

 • Poprawa dostępności wszechstronnej opieki pozaszkolnej w placówkach integracyjno-opiekuńczych oraz w środowisku rodzinnym dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 • Zwiększanie dostępności wiedzy z zakresu spektrum autyzmu oraz problematyki z tym związanej terapeutom, nauczycielom, studentom, rodzicom oraz wolontariuszom i asystentom pracującym z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 • Poprawianie funkcjonowania i uczestniczenia w życiu społecznym oraz edukacji szkolnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 • Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
  życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 • Działalność charytatywna.

 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 • Ochrona i promocja zdrowia.

 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

 • Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

 • Wypoczynek dzieci i młodzieży.

 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

 • Turystyka i krajoznawstwo.

 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 • Promocja i organizacja wolontariatu.

 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1

Misją Fundacji SILENTIO

jest niesienie wszechstronnej i profesjonalnej pomocy osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom, zgodnie z zadaniami sfery działalności pożytku publicznego i określonymi statutem celami Fundacji.

Fundacja Silentio jest organizacją “non-profit”.

Od 2009 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Widnieje w spisie, prowadzonym przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod numerem KRS 0000326128.

Fundacja SILENTIO jest uprawniona do pozyskiwania środków z tytułu 1% podatku.

Co robimy?

 • Pozyskujemy środki na rehabilitację i leczenie naszych Podopiecznych
 • Realizujemy ciekawe projekty we współpracy z jednostakmi administracji samorzadowej oraz m.st Warszawa
 • Przeprowadzamy szkolenia na terapeutów
 • Współpracujemy z Wolontariuszami
 • Prowadzimy Ośrodek Terapeutyczny dla dzieci
 • Udostępniamy BEZPŁATNE SUBKONTAna leczenie i rehabilitację dla naszych Podopiecznych