Skip to content

Informacje dla podopiecznych

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi nadsyłanych do refundacji i zapłaty faktur do Fundacji SILENTIO. Zasady obowiązują od dnia 15.06.2022 r.

LECZENIE-REH – Druk zestawienia kosztów do refundacji

BYT-MATERIALNY – Druk zestawienia kosztów do refundacji

Zestawienie faktur do zapłaty bezpośredniej

Wykaz placówek wykonujących bezpłatnie diagnozę autyzmu w ramach kontraktów z NFZ

7 zasad przygotowywania dokumentacji przesyłanej do refundacji od 15 czerwca 2022 r.

1

Rachunki za okres styczeń-listopad należy przesłać (liczy się data wpływu do Fundacji) nie później niż 15 grudnia bieżącego roku, dokumenty za grudzień należy przesłać możliwie wcześnie w grudniu, jednak nie później niż 15 stycznia kolejnego roku. Dokumenty przesłane po tych terminach nie zostaną zrefundowane.

Faktury i rachunki WYSTAWIONE PRZEZ POLSKIE FIRMY I INSTYTUCJE wystawione są na Fundację:

Fundacja Pomocy Osobom z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz Ich Rodzinom „SILENTIO”
(dopuszcza się stosowanie nazwy skróconej: Fundacja „SILENTIO” )
Nowe Orzechowo 11,

05-180 Pomiechówek
NIP: 951-227-95-53

Dopisek: Nr porozumienia – nazwisko i imię Podopiecznego, którego dotyczy wydatek znajduje się na pierwszej stronie faktury. W przypadku subkonta prowadzonego dla np. rodzeństwa należy wpisać nr porozumienia, nazwisko i imię osoby, której koszt dotyczy. Prosimy o zaznaczenie tego w polu uwagi, podpis odbiorcy albo w treści faktury. Jeśli takiej możliwości wystawiający fakturę nie ma, dopisek musi być koniecznie w nawiasie. Nie wpisujemy nic więcej poza Numerem porozumienia, nazwiskiem i imieniem Podopiecznego.

Faktury zagraniczne:

  • Wystawione są na Podopiecznego, rodzica lub opiekuna prawnego z danymi teleadresowymi zgodnymi jakie są zawarte w Porozumieniu,
  • zawierają dane: Nr – nazwisko i imię Podopiecznego, którego koszt dotyczy
  • są przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego
  • załączony jest dowód dokonania zrealizowanej opłaty

Wydatki są zgodne z treścią apelu, w którym zwracali się Państwo do Darczyńców o przekazanie darowizn na subkonto własne lub dziecka i są zgodne z działalnością statutową Fundacji ponadto nie budzą żadnych wątpliwości co do konieczności ich poniesienia

  • Do refundacji przyjmujemy faktury VAT, faktury i rachunki zawierające dane wystawcy i odbiorcy (nie przyjmujemy paragonów).
  • Do refundacji przyjmujemy wyłącznie Oryginały rachunków i faktur – nie przyjmujemy duplikatów.
  • Faktury i Rachunki opłacone inaczej niż gotówką mają załączone potwierdzenie dokonania opłaty za daną fakturę (wydruk z systemu bankowości – nie akceptujemy wydruków z terminali kart płatniczych).
  • Faktury i Rachunki nie zawierają żadnych skreśleń ani poprawek, żadnych dopisków naniesionych ręcznie.